OBCHODNÉ PODMIENKY

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

 

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu NASEPIVO.SK je spoločnosť improdo s.r.o. so sídlom Košická 67/3, 054 01 Levoča, IČO 51 086 166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro (ďalej len „PREVÁDZKOVATEĽ“).
Zodpovedná osoba: Adam Chalupecký , info@nasepivo.sk

 

2. Všeobecné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky využívania internetového portálu nasepivo.sk (ďalej len „NASEPIVO“). Služba portálu NASEPIVO spočíva v prezentácii tovaru od rôznych výrobcov, najmä piva a doplnkového sortimentu, a v predaji a dodaní tohto tovaru. Tovarom sa rozumie predovšetkým pivo a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment (ďalej len „TOVAR“). TOVAR prezentovaný na NASEPIVO nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

2. Podmienky predaja

Predaj alkoholu a tabaku je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Službu je oprávnená využiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov alebo je staršia ako 18 rokov. Službu je oprávnená využiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba –podnikateľ pre vlastnú potrebu, ale aj za účelom ďalšieho predaja (ďalej spoločne len „KUPUJÚCI“). Odoslaním elektronického formulára s objednávkou alkoholu alebo tabakových výrobkov KUPUJÚCI zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov. PREVÁDZKOVATEĽ alebo doručovateľ (napríklad kuriér) je oprávnený túto skutočnosť overiť vyžiadaním platného dokladu totožnosti.

 

3. Prijate objednávky, vybavenie objednávky a kúpna zmluva

KUPUJÚCI si môže prostredníctvom NASEPIVO objednať TOVAR, ktorý je na NASEPIVO označený ako dostupný. KUPUJÚCI zadáva objednávku online (elektronicky) prostredníctvom objednávkového formuláru na NASEPIVO. Pred zadaním objednávky má KUPUJÚCI možnosť pozrieť si prehľad svojej objednávky v košíku. Ak KUPUJÚCI s objednávkou súhlasí a rozhodne sa v dokončení objednávky pokračovať, tak je presmerovaný do pokladne. V pokladni kupujúci vyplní svoje fakturačné údaje a adresu doručenia. KUPUJÚCI je plne zodpovedný za správnosť vyplnených údajov.

V prípade, že tovar objednaný KUPUJÚCIM sa v okamihu vybavovania objednávky nenachádza na sklade, ponúkne NASEPIVO KUPUJÚCEMU alternatívne riešenie v podobe iného druhu piva a informáciu o tom, kedy bude objednaný TOVAR dostupný. Kupujúci má právo sa rozhodnúť, či počká na svoj objednaný TOVAR, alebo využije náhradnú ponuku. Ak KUPUJÚCI alternatívny TOVAR odmietne a nie je ochotný počkať na dodávku nového TOVARU, PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy. PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, PREVÁDZKOVATEĽ bude bezodkladne kontaktovať KUPUJÚCEHO za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že KUPUJÚCI zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Objednávka KUPUJÚCEHO je návrhom kúpnej zmluvy. K akceptácii objednávky zo strany PREVÁDZKOVATEĽA, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza elektronickou formou, e-mailom od PREVÁDZKOVATEĽA, na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky na e-mailovú adresu, ktorú KUPUJÚCI zadal pri vypĺňaní objednávky.

Všetky objednávky potvrdené PREVÁDZKOVATEĽOM sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, PREVÁDZKOVATEĽ môže od KUPUJÚCEHO požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru.

 

4. Platobné podmienky

KUPUJÚCI je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej v ním zadanej objednávke na NASEPIVO. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru KUPUJÚCEMU, pričom jej úplne zaplatenie je podmienkou pre vydanie TOVARU KUPUJÚCEMU.

Cena dodania TOVARU nie je zahrnutá v cene TOVARU. Cena dodania sa platí za každú objednanú krabicu, v ktorej je TOVAR jednotlivo, t.j. bez ohľadu na to, či sa viacero krabíc alebo objednávok viaže na to isté miesto dodania. Cena dodania je zobrazená vždy pri výbere krabice, v ktorej bude TOVAR dodaný KUPUJÚCEMU, ale aj v košíku pred potvrdením objednávky.

Ak KUPUJÚCI plnú kúpnu cenu vrátane ceny za dopravu nezaplatí, tak je PREVÁDZKOVATEĽ oprávnený odstúpiť od zmluvy. KUPUJÚCI je povinný zaplatiť cenu za dodanie tovaru aj v prípade, keď KUPUJÚCI riadne objednaný TOVAR neprevezme, alebo ak odmietne prevziať TOVAR, ktorý nemá žiadne závady.

KUPUJÚCI si môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platieb:

  1. Platba online – prostredníctvom platobných kariet podporovaných platobnou bránou, ktorú využíva PREVÁDZKOVATEĽ - VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  2. Platba na dobierku – platba v hotovosti pri dodaní tovaru.

 

5. Doručenie

V prípade pochybností o veku KUPUJÚCEHO je KUPUJÚCI alkoholického nápoja povinný preukázať sa PREVÁDZKOVATEĽOVI alebo doručovateľovi (napr. kuriérovi) TOVARU, že dosiahol vek 18 rokov, inak je PREVÁDZKOVATEĽ povinný odoprieť dodanie TOVARU. PREVÁDZKOVATEĽ je oprávnený odoprieť dodanie alkoholického nápoja KUPUJÚCEMU, ktorý je zjavne ovplyvnený alkoholom.

Ak KUPUJÚCI objednaný TOVAR nepreberie, uzavretá kúpna zmluva automaticky zanikne a PREVÁDZKOVATEĽ nie je ďalej povinný vybavovať objednávku KUPUJÚCEHO; nárok PREVÁDZKOVATEĽA na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 

6. Reklamačné podmienky

KUPUJÚCI je povinný dôkladne si dodaný TOVAR prezrieť pri dodaní. Prevzatím sa rozumie odovzdanie TOVARU doručovateľom (napríklad kuriérom) alebo PREVÁDZKOVATEĽOM KUPUJÚCEMU.

V prípade zistenia rozdielu druhu, množstva alebo vady TOVARU, za ktorú zodpovedá PREVÁDZKOVATEĽ, je KUPUJÚCI v prípade dodania kuriérom povinný spísať reklamačný protokol, ktorý si môže vyžiadať od doručovateľa. Kópiu tohto protokolu je KUPUJÚCI povinný zaslať PREVÁDZKOVATEĽOVI e-mailom na adresu info@nasepivo.sk alebo poštou na adresu sídla PREVÁDZKOVATEĽA za účelom prešetrenia vady alebo rozdielu. PREVÁDZKOVATEĽ zodpovedá za vady, ktoré má predaný TOVAR pri prevzatí KUPUJÚCIM a za vady, ktoré sa preukázateľne vyskytnú po prevzatí TOVARU počas záručnej doby. Kupujúci oznámi zistené chyby predávajúcemu písomne spolu s požiadavkou, ktorú si v dôsledku chyby uplatňuje. PREVÁZKOVATEĽ vybaví reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie KUPUJÚCIM.

V prípade oprávnenosti reklamácie PREVÁDZKOVATEĽ podľa povahy zistenej vady buď vymení predmetný TOVAR za nový, alebo poskytne KUPUJÚCEMU zľavu z kúpnej ceny formou vrátenia peňazí, alebo poukazom na ďalší nákup. Ak by nároky KUPUJÚCEHO nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má KUPUJÚCI právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný TOVAR, pričom za doručenie reklamovaného TOVARU PREVÁDZKOVATEĽOVI je zodpovedný KUPUJÚCI. KUPUJÚCI hradí akékoľvek náklady spojené s doručením reklamovaného TOVARU PREVÁDZKOVATEĽOVI.

PREVÁDZKOVATEĽ nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím KUPUJÚCEHO. V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode má KUPUJÚCI právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu PREVÁDZKOVATEĽA najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od kuriéra alebo PREVÁDZKOVATEĽA. Čiastka zaplatená za tovar bude KUPUJÚCEMU poukázaná na jeho kupujúceho bez zbytočného odkladu, akonáhle bude TOVAR doručený na adresu PREVÁDZKOVATEĽA a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

 

7. Správy o ponukách

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 1MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese info@nasepivo.sk, alebo zaslaním listu s takouto žiadosťou na kontaktnú adresu PREVÁDZKOVATEĽA.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

Ak urobíte storno objednávky do 1 hodiny, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Ak je KUPUJÚCI fyzickou osobou a objednaný tovar neslúži na výkon jeho podnikania, zamestnania alebo povolania, má KUPUJÚCI právo do 7 dní po dodaní tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy však KUPUJÚCI nemá v prípadoch vymedzených v ust. § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a to najmä pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo ktorý podlieha rýchlej skaze.

V prípade vrátenia TOVARU musí mať TOVAR nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali. Vždy prosím zabaľte TOVAR tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu, polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov a TOVARU. Neposielajte TOVAR na dobierku, odporúčame Vám TOVAR poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN) a to zvyčajne do 7 pracovných dní od doručenia zásielky. V prípade vrátenia TOVARU bude suma znížená o prepravné náklady.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, že je KUPUJÚCI nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s PREVÁDZKOVATEĽOM bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

10. Záverečné ustanovenia

Na práva a povinnosti, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z poskytovanej služby, pokiaľ strany nedosiahnu zmier, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

KUPUJÚCI a PREVÁDZKOVATEĽ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

KUPUJÚCI zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP prevádzkovateľ nezodpovedá KUPUJÚCEMU za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene a preukázateľne dohodnuté inak.

PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.07.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. PREVÁDZKOVATEĽ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

11. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom na info@nasepivo.sk.

[profiler]
Memory usage: real: 12320768, emalloc: 12075800
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem